top of page

Regulamin usług noclegowych

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązują na terenie obiektu TAMADA i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.

 4. Regulamin Obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Regulamin Obiektu jest dostępny w recepcji hotelowej na stronie internetowej Obiektu www.tamada.pl.

§2 DOBA NOCLEGOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Obiekcie, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.

 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 4. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 6. Nieuzgodnione przedłużenie doby noclegowej wiąże się z dodatkową opłatą. Opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Obiekt zastrzega sobie prawo do odstąpienia poboru takiej opłaty. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z nieuzgodnionym przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Obiekcie.

 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do tego, iż w niektórych okresch po dokonaniu rezerwacji przez Gościa może być on poproszony o wpłatę zadatku:

  • w przypadku rezerwacji wielodniowych w wysokości min. 50% wartości pobytu,

  • w przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu,

        Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej / kredytowej lub pobrania z niej środków, traktując tą płatność jako zadatek.

 1. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Obiektu w wyznaczonym terminie lub wpłynie później, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Obiekt rezerwacji.

 2. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie gwarantowanej rezerwacji.

 3. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji

  • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,

  • na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.

 4. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

  • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,

  • Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej / kredytowej lub pobrania z niej środków, traktując tą płatność jako zadatek.

 5. Podstawą do przyjęcia Gościa jest:

  • uzupełnienie i podpisanie karty meldunkowej,

  • okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

  • uregulowanie odpłatności za całość pobytu.

 6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 7. Osoby niezarejestrowane w Obiekcie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pokoju od 7:00 do 22:00.

 8. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu.

 9. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

 10. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

 11. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

 12. W przypadku opuszczenia przez Gościa Obiektu w terminie zawartym w gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

 13. W przypadku nieprzybycia Gościa do Obiektu w terminie zawartym w gwarantowanej rezerwacji, Obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

 

§ 4 USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Obiektu niezwłoczną reakcję.

 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Obiekt,

  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,

  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

 3. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

  • budzenie o wyznaczonej godzinie,

  • możliwość przechowywania w sejfie Obiektu (przy recepcji) pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekraczać ceny za pobyt w pokój,

  • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

 4. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

  • room service,

  • skanowanie i drukowanie dokumentów,

  • wypożyczenie łóżeczka dziecięcego.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie Obiektu (przy recepcji).

 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Obiektu (przy recepcji) przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Obiektu, czy poza terenem Obiektu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej / kredytowej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.

 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.

 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu (jeżeli występuje), zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 

 7. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi, uszkodzenia i zniszczenia.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres po wcześniejszym dokonaniu przez  Gościa wpłaty, o równowartości kosztów wysyłki i opakowania na rachunek bankowy Obiektu,​

 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 9 POSTANOWIENIA DODAKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 2. W Obiekcie akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą w kwocie 25 zł / doba i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Obiekcie. Regulamin znajduje się w recepcji.

 3. W Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt minimum 400 zł.

 4. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie.

 5. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 6. W wybranych pokojach obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.

 7. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług nocelgowych. Administratorem danych osobowych jest TAMADA Sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Działkowej 1. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.tamada.pl i w recepcji.

 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.

 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojac ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

 11. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Obiektu pisemnie na adres e-mail:  biuro@tamada.pl

 12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd właściwy dla siedziby głównej TAMADA Sp. z o.o..

Dyrekcja TAMADA Sp. z o.o.

bottom of page